Ubuntu 18.04 (ubuntu1804)

View the latest STIG
STIG Release Date
V2R10
V2R11
V2R12
V2R13
V2R14